Algemene voorwaarden

Voorliggende algemene voorwaarden beheersen alle relaties tussen:

de onderneming Goedslaapcomfort (dochteronderneming van Beddendeals)

Telefoonnummer klantenservice: 020 – 7750059

en haar internetklanten (hierna « de klant » te noemen).

Door te klikken op de knop « Ik ga akkoord » bevestigt de klant voorafgaand aan elke transactie kennis van deze voorwaarden te hebben genomen en deze te aanvaarden.

1/ Bijzondere verkoopsvoorwaarden

De klant bevestigt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen geeft de klant te kennen algeheel en onverkort in te stemmen met de bijzondere verkoopsvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling.

2/ Bestelling

De klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het tabblad « Bestel ». Na het plaatsen van de bestelling verschijnt een overzicht met alle onderdelen die de klant bevestigt door het aanvinken van « Ik ga akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden » en vervolgens te klikken op in de menubalk.

Het systeem voor automatische transactieregistratie geldt als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Voor elke bestelling ter waarde van meer dan 500 € (all-inprijs van de koopwaar) dient de klant, met uitsluiting van elke andere bestelwijze, de bestelbon op het scherm af te drukken en behoorlijk ondertekend terug te sturen naar Beddendeals. Daaraan moet een uitdraai op papier van voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden worden toegevoegd, eveneens behoorlijk ondertekend door de klant. Bij ontstentenis wordt elke bestelling die dit bedrag te boven gaat niet in aanmerking genomen en kan daaraan geen enkele rechtskracht worden ontleend.

3/ Bevestiging van de bestelling

Beddendeals bevestigt de klant dat zijn bestelling aanvaard werd, naar keuze met één van de volgende middelen: elektronische post (e-mail) of SMS. De verkoop wordt pas definitief op het ogenblik dat de bestelling werd bevestigd door de onderneming Beddendeals.

Beddendeals behoudt zich het recht voor een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, inzonderheid als gevolg van de bevoorrading van producten, een probleem met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling of te verwachten probleem met de uit te voeren levering. Beddendeals dient de klant daarvan met alle middelen in kennis te stellen.

Het is de klant uitsluitend toegestaan een nieuwe bestelling te plaatsen nadat hij de voor zijn vorige bestellingen verschuldigde bedragen op regelmatige wijze heeft betaald. Hetzelfde geldt voor de eigendomsoverdracht van de koopwaar die pas dan is voltooid nadat de onderneming Beddendeals de door de klant verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

4/ Beschikbaarstelling van bestellingen en leveringsvoorwaarden

De klant dient bij het plaatsen van zijn bestelling te kiezen op welke plaats en datum de koopwaar beschikbaar wordt gesteld. Beddendeals behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een beroep te doen op elke logistieke dienstverlener om de producten op het door de klant aangegeven adres te leveren.

5/ Leveringstermijnen

De levertermijn is gewoonlijk tussen de vier en zes weken. Als een artikel niet voorradig is op het ogenblik van de bestelling, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten en bevestigen wij u de eerstvolgende beschikbaarheidsdatum, of stellen wij u een gelijkwaardig vervangingsproduct voor. De levering wordt uitgevoerd voor risico van de ontvanger.

6/ Expeditiepartner

De leveringen worden uitgevoerd door een van ons gekozen transportondernemingen tijdens de normale kantooruren. U dient het expeditieadres zodanig te kiezen dat iemand het pakket in ontvangst kan nemen.

7/ Leveringskosten en beschikbaarstelling van bestellingen

Door bestelling te plaatsen verbindt de klant zich ertoe de door de bezorger voorgelegde afpuntlijst te ondertekenen, waarop hij elke noodzakelijk geachte opmerking kan vermelden. Door de afpuntlijst te ondertekenen bevestigt de klant het daarop vermelde aantal pakketten ontvangen te hebben. Indien de klant beschadigde of ontbrekende producten vaststelt, moet hij binnen ten hoogste drie dagen een klacht indienen bij de dienst Klantenrelaties per e-mail of per post.

Alle voorvallen, zoals overmacht, ramp of onheil, staking, bestuurlijke beslissing of onderbreking van het vervoer, waardoor de uitvoering van de bevoorrading vertraging oploopt, verhinderd of onbetaalbaar wordt, strekken bij uitdrukkelijke overeenkomst tot beding van opschorting of tenietgaan van de verplichtingen van de onderneming Beddendeals, zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding indien het voorval langer duurt dan vijftien dagen. In dit hypothetische geval wordt de klant integraal en automatisch bevrijd van zijn verplichtingen uit hoofde van de door hem geplaatste bestelling.

De onderneming Beddendeals stelt de klant dezelfde dag nog en met alle geëigende middelen in kennis van het bestaan van een dergelijk voorval, teneinde de laatstgenoemde in staat te stellen zijn bestelling(en) naar eigen wens te herroepen door per post of per e-mail te antwoorden op de daartoe strekkende kennisgeving.
Indien de koopwaar niet aan de klant afgeleverd kan worden door diens schuld of toedoen, behoudt de onderneming Beddendeals zich het recht voor om de klant een forfaitaire bijdrage in de voorbereidingskosten aan te rekenen ten belope van 85 € all-in.

8/ Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief BTW. De prijs die de klant wordt aangerekend is die welke vermeld staat op de door Beddendeals verstuurde bevestiging van de bestelling. De producten en diensten worden betaald per kredietkaart op een beveiligde website op de server van onze provider. De kredietkaart van de klant wordt gedebiteerd in euro twee dagen na aanvaarding van de bestelling door Beddendeals. Beddendeals behoudt de eigendom van het (de) product(en) tot op het ogenblik dat de klant de prijs voor het (de) product(en) en diensten integraal heeft betaald.

9/ Productinformatieblad

De foto’s ter illustratie van de producten gelden uitsluitend ter informatie. De begeleidende tekst van deze foto’s is een reproductie van de informatie op de verpakking of gebruiksaanwijzing. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen van te verwaarlozen betekenis en houden geen verband met de essentiële producteigenschappen. De kleur van de in de online shop afgebeelde producten kan afwijken van de daadwerkelijke productkleur.

10/ Betalingsvoorwaarden

Het (de) bestelde product(en) wordt (worden) geleverd als tegenprestatie voor uw betaling per kredietkaart PAYPAL, IDEAL. Of indien er een aanvraag is gedaan bij Kredietdesk en een bevestiging is verstrekt aan Beddendeals in verband met een akkoord voor financiering. Dan vindt er een verrekening plaats tussen Beddendeals en Kredietdesk.

11/ Privacybescherming

Beddendeals is gehouden tot bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij onze verkoopsite worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook (en inzonderheid aan derden).

12/ Vereiste informatie

Door een bestelling te plaatsen op de verkoopsite www.goedslaapcomfort.nl stemt u in met het gebruik door de onderneming Beddendeals van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van de kredietkaart enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.

13/ Bescherming van persoonsgegevens

Bestellingen (met informatie over uw account) worden verzonden via een beveiligde server. Alle gegevens die u ons meedeelt worden door de beveiligingssoftware (SSL) versleuteld voordat ze naar ons worden verzonden. Bovendien worden alle uitgewisselde berichten beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden.

14/ Waarborg

De klant heeft recht op de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken op de verkochte producten. Al onze producten worden met de grootst mogelijke zorg ontworpen en vervaardigd. Er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot waarborg in geval van fouten, gebreken of schade te wijten aan verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of onzorgvuldige behandeling in tegenspraak met onze gebruiksaanwijzingen. De koper dient de geëigende instructies en aanbevelingen te raadplegen die vermeld staan in de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing.

15/ Recht op terugzending van koopwaar en bedenktijd

Te klant heeft vanaf de inontvangstneming van de koopwaar veertien volle dagen bedenktijd om elk product* op eigen kosten terug te zenden naar Beddendeals ter vervanging of terugbetaling. Het adres voor terugzending wordt met u nader overlegd.

Indien de onderneming Beddendeals de verplichting tot bevestiging van de bestelling niet nakomt, wordt de bedenktijd verlengd tot 1 maand te rekenen vanaf de datum waarop de klant de koopwaar heeft ontvangen. Indien na afloop van deze termijn van 1 maand de bevestiging per elektronische post wordt afgeleverd en de verbruiker ontvangst daarvan bevestigt, gaat de termijn van veertien dagen in vanaf het ogenblik van deze bevestiging.

Indien de klant tijdens de bedenktijd zijn recht uitoefent om de bestelling te herroepen, dient de onderneming Beddendeals de overgemaakte bedragen zonder kosten terug te betalen aan de klant. De bedragen moeten binnen een maximumtermijn van veertien dagen worden terugbetaald.

* In de volledige originele verpakking (accessoires, gebruiksaanwijzing e.d.) in goede staat en vergezeld van een kopie van de factuur.

16/ Intellectuele eigendom

Door zich aan te melden op de website die werd ontwikkeld door Beddendeals, houder van alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten, verbindt de klant zich ertoe het geheel of een deel van de inhoud daarvan niet te kopiëren noch te downloaden, tenzij Beddendeals hem op voorhand uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven.

17/ Ons contacteren

Als u vragen hebt over producten van Beddendeals, hoe u die moet onderhouden of welke andere vragen dan ook over uw bestelling:

  • stuurt u ons dan een e-mail: info@beddendeals.nl
  • of belt u ons op het nummer 06-14446695 van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.